top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

डॉ .सौ.सुचरिता निळकंठ ढेरे माध्यमिक विद्यालय, देवखेरकी,
ता.चिपळूण, जिल्हा-रत्नागिरी.
शाळेची स्थापना - 06 -जुन -1996   यु डायस नं. - 27320106403  शाळा सांकेतांक - 25.01.056 

संपर्क -

VISIT US

डॉ .सौ.सुचरिता निळकंठ ढेरे माध्यमिक विद्यालय, देवखेरकी ता.चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी.

शाळेचा पत्ता - मु. देवखेरकी , पो.रामपूर,

ता.चिपळूण,जिल्हा. रत्नागिरी.

पिन कोड. - 415701

दूरध्वनी - (02355) 265115.

Email Id - sndmvd@gmail.com 

bottom of page