top of page

डॉ.तात्यासाहेब नातू स्मृति प्रतिष्ठान, मार्गताम्हाने,  

ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी, महाराष्ट्र 

कै. प्रेमजीभाई आसर छात्रालय, देवखेरकी, ता.चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी
वस्तीगृह स्थापना : 7 जून 1987
फेसबुक

वसतीगृह संपर्क

VISIT US

कै. प्रेमजीभाई आसर छात्रालय, देवखेरकी ता.चिपळूण,जिल्हा-रत्नागिरी.

वसतिहाचा पत्ता - मु. देवखेरकी , पो.रामपूर,

ता.चिपळूण,जिल्हा. रत्नागिरी.

पिन कोड. - 415701

दूरध्वनी - (02355) 265115.

Email Id - sndmvd@gmail.com 

bottom of page